Asfaltgranulaat t.o.v. Menggranulaat.

De fundering van een wegverharding is zonder meer van grote betekenis voor de gebruikswaarde en de levensduur van een weg.

 

↔Geen asfaltwegdek, betonverharding, natuursteenbestrating of klinkerweg zal zich goed gedragen als de fundering te zwak is.↔

Misplaatste zuinigheid  bij het kiezen van het funderingsontwerp of onvoldoende aandacht voor de funderingsmaterialen zal zich wreken met een veelvoudige schade aan het wegdek met bijbehorende kostenuitgave en verkeershinder tot gevolg. In de wegenbouw worden vele verschillende soorten funderingsmaterialen toegepast.
Elk van deze materialen heeft zijn eigen civieltechnische en milieuhygiënische eigenschappen. Kennis van deze eigenschappen is van groot belang voor de juiste toepassing van deze materialen.

Onjuist gebruik kan leiden tot grote civieltechnische of milieuhygiënische risico’s.

Kennis over deze materialen en nog meer het uitdragen van deze kennis is dus van groot belang. CROW en haar voorganger Studie Centrum Wegenbouw (SCW) hebben in het verleden een groot aantal publicaties uitgebracht over funderingsmaterialen in de wegenbouw.

 

Achtereenvolgens komen aan bod:
1) menggranulaat,
2) asfaltgranulaat.

‼Menggranulaat‼.
Karakterisering van het materiaal Menggranulaat is een puingranulaat afkomstig van het breken en zeven van gemengd Bouw- en slooppuin, en dat hoofdzakelijk bestaat uit zowel betonpuin als metselwerkpuin.

Menggranulaat 0-31.5 2

Menggranulaat 0-31.5 2

Volgens de Standaard 2010 is de samenstelling van de fractie > 8 mm als volgt:
♦Minimaal 50 % gebroken grind en steenslagbeton en overig gebroken steen en
steenachtig materiaal met een volumemassa > 2100 kg/m3,
♦Minimaal 50 % gebroken metselwerkpuin en overig gebroken steen en
steenachtig materiaal met een volumemassa> 1600 kg/m3,
♦Maximaal 10 % gebroken ander steenachtig materiaal waarvan Max. 5 %
gebroken Niet-teerhoudend asfaltpuin,
♦De onzuiverheden moeten beperkt zijn (in massa en volume) tot maximaal 1 %
niet- Steenachtig materiaal en maximaal 0,1 % organisch materiaal.

Menggranulaat heeft (door de aanwezigheid van een fractie baksteenpuin) een lagere Mechanische sterkte dan betongranulaat.

Toepassing in niet-gebonden wegenbouwtoepassingen: ophoging / aanvulling, onderfundering en steenslagfundering Menggranulaat mag worden gebruikt voor de onderfundering van wegconstructies. Menggranulaat is eveneens geschikt voor gebruik als ongebonden steenslagfundering van wegen. Door de aanwezigheid van een fractie betonpuin kan een steenslagfundering van menggranulaat een licht hydraulische werking ondervinden, waardoor het draagvermogen in de tijd toeneemt. De huidige dimensioneringsmethoden houden echter geen rekening met deze vaststelling, zij gaan immers uit van het draagvermogen bij aanleg. De stijfheidsmodulus van menggranulaat ligt rond de 400 Mpa dit is tevens het ontwerp waarde waar diverse dimensionerings programma’s mee werken. De functie van de fundering is om een goede klankbodem en lastspreidend vermogen te bieden aan het pakket van bijvoorbeeld asfaltlagen dat op de fundering zal worden aangelegd, dit betekend dat eisen moeten worden gesteld aan de draagkracht en de weerstand tegen permanente vervorming. Bij ongebonden funderingen en zelfbindende funderingen, zoals hydraulisch menggranulaat en betongranulaat, worden eisen gesteld aan: Laagdikte, Korrelverdeling, Samenstelling, Verdichtingsgraad. Menggranulaat wat aan deze eisen voldoet haalt na verwerking met gemak een stijfheidsmodulus van 400 Mpa en kan na verloop van tijd uitlopen naar maximaal 800 MPa.

 

 

‼Asfaltgranulaat‼
Karakterisering van het materiaal
Asfaltgranulaat  of gebroken asfaltpuin is afkomstig van de opbraak en/of het affrezen van asfaltverhardingen.
De kenmerkende eigenschappen van Asfaltgranulaat zijn voornamelijk afhankelijk van de
samenstellende materialen en van het type asfaltmengsel.

 

Asfalt granrulaat

Asfalt granrulaat

 

Per definitie bevat asfaltpgranulaat een bepaalde hoeveelheid bitumineus bindmiddel, namelijk het bindmiddel dat indertijd gebruikt werd om het asfaltmengsel te fabriceren. De kenmerkende eigenschappen van dit oude bindmiddel bepalen in belangrijke mate de mogelijkheden van een zo hoogwaardig mogelijke aanwending van het Asfaltgranulaat.
Het Asfaltgranulaat afkomstig van frezen of breken van het asfaltpuin is doorgaans kleiner dan 40 mm. De maximale toegelaten korrelgrootte is 20 mm voor warme recycling in de asfaltcentrale en 50 mm voor toepassing in een funderingslaag. De absolute volumieke massa van het Asfaltgranulaat is afhankelijk van de gebruikte soort steenslag en van het bitumengehalte in het oude asfalt. Typische waarden gaan van 2,4 tot 2,6 g/cm3, wat iets lichter is dan de waarden voor natuursteenslag (zonder het lichte bitumen erbij). In goede omstandigheden en met de juiste voorzorgsmaatregelen kan het vochtgehalte van het breekasfalt meestal onder 1 % worden gehouden. Bij blootstelling aan regen kan het Asfaltgranulaat een belangrijke hoeveelheid water opnemen. Als nagelaten wordt de hopen af te dekken mag, behalve bij uitzonderlijke droogte, worden verwacht dat het vochtgehalte van het freesmateriaal een evenwicht zal bereiken rond 4 à 5 %. Asfaltgranulaat welke gebruikt wordt als funderingslaag moet conform het besluit bodemkwaliteit vrij van teer zijn, het gehalte aan Pak mag niet meer zijn dan 50  mg/kg ds. Asfaltgranulaat dient altijd te voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit en moet daarom  gecertificeerd te worden volgens partijkeuring of NL-BSB.

 

Toepassing van asfaltpuin buiten de asfaltketen: in onder-funderingen en funderingen. Deze manier van hergebruik is een minder hoogwaardige vorm dan de gedeeltelijke recycling in nieuw warmbereid asfalt, omdat de intrinsieke eigenschappen van het resterende bitumen niet meer worden benut; enkel het aspect “steenslag” wordt aangesproken. Het gebruik in ongebonden toepassingen zoals in onderfundering- of ongebonden funderings-lagen zijn succesvol onder bepaalde voorwaarden. Het asfaltgranulaat heeft meestal niet de geschikte korrelverdeling om rechtstreeks als steenslag voor funderingsmengsels gebruikt te kunnen worden, omdat het meestal te weinig fijne deeltjes en zand bevat. De fijne deeltjes, de vulstof en het zand die in het oude asfaltmengsel wel aanwezig zijn, zitten immers nog vast in de mastiek van het bindmiddel dat hen omhult. Hierdoor is het steenslagmengsel lastig te verdichten, het is dan ook verstandig het steenslagmengsel in lagen van maximaal 20 cm te verdichten. Het toevoegen  van ons beton-brekerzand 0/4 mm is ook een optie  om de fijnheidsgehalte te verhogen voor een nog  gemakkelijke verdichting.

Voor gebruik in een ongebonden steenslagfundering wordt het asfaltpuin gestabiliseerd door het eigen bindmiddel (bitumenemulsie). Hierdoor verhoogt de constructieve waarde van de (secundaire) bouwstof. Het eigen
bindmiddel zal opnieuw binden, afhankelijk van de ouderdom van het asfalt en het soort en type asfalt. Freesasfalt granulaat met veel deklaag en of tussenlagen zijn dan ook zeer geschikt als funderingsmateriaal mede door het eigen gehalte aan bindmiddel.

 

Conclusie
De stijfheidsmodulus van de fundering is een van de belangrijkste mechanische
karakteristieken van een ongebonden, zelfbindende en gebonden fundering.
In de dagelijkse dimensioneringspraktijk wordt aan elk soort funderingsmateriaal een vaste waarde voor de stijfheidsmodulus toegekend. In de praktijk is de stijfheid helemaal niet een constante, maar van tal van factoren afhankelijk. De invloed van de korreldichtheid op de volumieke massa is onmiskenbaar, maar een hogere volumieke massa (= dichtheid) blijkt in de praktijk maar een matige invloed te hebben op de stijfheid van ongebonden en zelfbindende materialen.
De verdichtingsgraad van de fundering daarentegen is een van de hoofdinvloedsfactoren op het mechanische gedrag van alle soorten funderingen.
Van ongebonden asfaltgranulaat is geen stijfheidsmodulus bekend uiteraard is met name het aanwezige bitumen de bindende factor en deze is van elk asfaltgranulaat anders. Maar als gebonden asfaltgranulaat al een stijfheid heeft van 2500 Mpa en ongebonden menggranulaat 400 Mpa dan zal ONS ongebonden asfaltgranulaat al snel naar de 1000 tot 1500 Mpa gaan. Ruim boven de stijfheid van hydraulisch gebonden menggranulaat van 800 tot 1200 Mpa.  Ons mengsel bestaat niet alleen uit asfalt, maar is een mengsel van asfaltgranulaat en een andere granulaat.  Dit is de reden dat wij deze Mpa kunnen halen.
Funderingsmateriaal wordt in een laag van maximaal 20 tot 25 cm dik aangebracht, deze dikte is goed te verdichten. Bij dikkere lagen tot bijvoorbeeld 50 cm moet deze in 2 lagen worden verwerkt en verdicht, het verdichten van een totale dikte van 50 cm granulaat is niet gewenst omdat de verdichting onder in de laag dan niet gehaald wordt.
Het gebruik van Asfaltgranulaat doet beslist niet onder voor de mechanische eigenschappen van Menggranulaat.

 

Fundatie gebouwen granulaat

asfaltgranulaat tov mengranulaat

 

Terug naar overzicht
©2016 Twee "R" Recycling Groep B.V.   |   Sitemap   |   INLOGGEN   |   Disclaimer   |   Website gemaakt door Webton