Bestek teksten

Deze teksten worden gebruikt door vele gemeentes in Nederland. Ze gebruiken deze teksten om de circulaire economie te stimuleren.

Mochten er nog vragen zijn over deze teksten, dan kunt u met ons of andere leden van de SHIBeton benaderen.

http://www.shibeton.nl/

Stimulering hergebruik infrabeton Om het duurzame hergebruik van betonmateriaal te stimuleren past de opdrachtgever de principes van SHIBeton (Infrabeton) toe op dit project / bestek. Verwezen wordt naar het bepaalde in de paragrafen 01.17, 42.16 en 83.16 van deel 3 van dit bestek.

Voor nadere informatie, inzicht in en uitleg over de principes van SHIBeton wordt verwezen naar het informatieblad in de bijlage en de website www.shibeton.nl.

Dit bestek bevat bepalingen en resultaatverplichtingen voor het gescheiden inzamelen en afvoeren van vrijkomend betonmateriaal en bovendien voor het toepassen van mortels en producten waarin betongranulaat als grindvervanger is toegepast.

De circulaire economie als basis.

In de laatste jaren zien wij een sterke verandering in duurzaam denken. Het wordt steeds vaker concreet toegepast in de vorm van gebruik van duurzame producten. Met name de verandering dat de overheid nu duurzaam wil en moet inkopen, biedt mogelijkheden voor duurzaam hergebruik van materialen. Kernpunten binnen dit duurzaam inkopen zijn hoogwaardig hergebruik en de zogenaamde circulaire economie gedachte, het gerecycled product terugbrengen in de eigen keten. De circulaire economie gedachte vormt de kern van het initiatief Stimulering Hergebruik Infra Beton (SHIB). Doel van het initiatief is om de samenwerking in de betonketen tussen gebruiker, ontdoener, recyclingbedrijf, betonwaren producent en mortel producent te stimuleren en te activeren. Het resultaat daarvan is dat gerecycled beton terug gaat in de eigen betonketen. Waarom dit initiatief? Vanuit de gedachte dat het een kwestie van doen is, heeft SHIB het initiatief genomen het hergebruik van infra beton te stimuleren.

Hiervoor zijn de volgende argumenten aan te voeren:

• Huidige en toekomsti ge marktontwikkeling op het gebied van hergebruik puin Het aandeel betonpuin in de puinstroom vanuit gebouwen neemt de komende jaren sterk toe. De verwachting is dat de puinstroom toeneemt van 20 miljoen ton (2013) naar 40 miljoen ton (2025). De aanleg en reconstructies van nieuwe wegen nemen af in verband met bezuinigingen van de overheid. Hierdoor daalt de afzet van menggranulaat richting de wegenbouw. Consequentie van deze ontwikkelingen is dat het volume betonpuin bij de recyclingbedrijven sterk toeneemt. Bovendien zal de afzet van menggranulaat, dat bestaat uit beton en baksteen puin en als funderingsmateriaal onder wegen wordt toegepast, dalen.

• Hergebruik infra betonpuin kost minder energie en spaart kosten Betonpuin dat terug gaat naar de betonketen moet schoon zijn, dus vrij van verontreinigingen en andersoortig niet betonmateriaal. De insteek is om betonpuin, dat met de minste energie en tegen de laagste kosten voldoet aan de gestelde eisen, als eerste terug te brengen in de beton keten. Infra betonpuin is een schone stroom die vrij eenvoudig in te zamelen is.

• Hergebruik beton is technisch en qua regelgeving mogelijk De gedachte van hergebruik van beton is niet nieuw; er wordt al meer dan 20 jaar over gepraat. Technisch en qua regelgeving is het mogelijk, de recyclingbedrijven en betonproducenten willen wel en ook de gebruikers staan ervoor open. Alleen gebeurt het niet. SHIB is ervan overtuigd dan het een kwestie van doen is. Focus op infra beton De insteek van SHIB is te starten met het hergebruik van beton binnen de infra-wereld. Daarbij valt te denken aan banden, putt en, straatstenen, buizen, keerwanden, viaducten, bruggen e.d. De belangrijkste reden voor deze focus is gelegen in het feit dat infra beton een schone, goed in te zamelen stroom is. Een bijkomende reden om met hergebruik van infra beton te starten is dat het grootste deel van de infra betonproducten is aangelegd in projecten die eigendom zijn van de overheid. De sleutel om de circulatie in de keten op gang te krijgen is in handen van de gebruiker/ontdoener. In het geval van infra beton is dat de overheid. Hoe kan men de keten in gang zetten?

De keten van hergebruik van infra beton is op de volgende manieren te stimuleren:

• Voor schrijven wijze van afvoer infra betonpuin De ontdoener (overheid) schrijft in een bestek voor dat infra beton puin dat vrijkomt bij het project schoon moet zijn, dus vrij van verontreinigingen en andersoortig  niet betonmateriaal. Dit puin moet worden afgevoerd naar een recyclinginstallatie  die aantoonbaar* in het bezit is van de BRL 2506 en een conformiteitsverklaring (CE blad) voor het produceren van betongranulaat dat voldoet aan de NEN-EN 12620 en NEN 5905.

• Voorwaarden stellen voor samenstelling nieuw infra betonproduct De gebruiker (overheid) schrijft voor in een bestek dat in het infra product dat men koopt, aantoonbaar* minimaal** 10% gerecycled beton zit. Dit toegepaste gerecyclede beton moet aantoonbaar* voldoen aan de eis NEN-EN 12620. Ook moet het aantoonbaar* geproduceerd zijn door een recycling installati , die een conformiteitsverklaring heeft voor betongranulaat als toeslagmateriaal in beton (CE blad). Dit voorschrijven zal een reactie  in de betonketen geven, want een producent wil producten leveren die de markt vraagt en zo bedrijfscontinuïteit realiseren. Dus zal men betonproducten produceren die door gebruikers worden gevraagd. Door het starten met infra beton producten met een aandeel gerecycled beton, ontstaat er vraag naar betongranulaat.

Recyclingbedrijven willen ook continuïteit en zullen leveren wat de markt vraagt. Aantoonbaar betekent in dit verband: het aanleveren van de gevraagde documenten of een gelijkwaardig bewijs waaruit blijkt dat men aan de gestelde eisen voldoet en of in het bezit is van het gevraagde. Minimaal aandeel % gerecycled beton, waarbij de opdrachtgever de keuze heeft om het aandeel van 10% gerecycled beton in het infra beton product te verhogen. Bedreigt hergebruik van beton het product menggranulaat? Het idee kan bestaan dat door het terugbrengen van betonpuin in de eigen keten er een tekort ontstaat voor de productie van menggranulaat. Dit is echter niet het geval, want er zit op dit moment al circa 60 tot 70% beton aandeel in menggranulaat. Dat is ruim meer dan het minimaal vereiste aandeel beton in granulaat van 50%. Daarnaast stijgt, zoals aangegeven, het aandeel beton uit de sloop van gebouwen de komende jaren sterk.

 

©2016 Twee "R" Recycling Groep B.V.   |   Sitemap   |   INLOGGEN   |   Disclaimer   |   Website gemaakt door Webton