Cerificaat

Onze Certificaten zijn alleen geldig, als ze zijn ondertekend door de bedrijfsleider en in samenhang met onze weegbonnen.

DUIDELIJKHEID IN KEURMERKEN VOOR RECYCLINGGRANULATEN
De volgende merken zijn in gebruik en spelen naast elkaar een rol:
• Het NL BSB-merk. Dit merk mag gebruikt worden door bedrijven die gecertificeerd zijn op basis van een productcertificatieregeling zoals opgenomen in bijlage C van de Regeling bodemkwaliteit (Rbk), bijvoorbeeld de BRL 2506 voor recyclinggranulaten in de wegenbouw. Het keurmerk geeft aan dat de producten voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit, waardoor ze op of in de bodem mogen worden toegepast.
• Het CE-merk. Dit merk wordt door de producent aangebracht om aan te geven dat zijn product volgens Europese Normen (zoals EN13242 en EN12620) is onderzocht. De producent is verantwoordelijk voor de overeenstemming van productkwaliteit met de, op de norm gebaseerde, gedeclareerde eigenschappen. Op gebruik van het CE-merk vindt controle plaats door IL&T en niet door een Certificatie Instellingen.
In de markt is er discussie over de vraag of het CE-merk daadwerkelijk iets zegt over het niveau van de kwaliteit van het product, waaraan de afnemer vertrouwen kan ontlenen, omdat aan inhoudelijke controle door ILT tot nog toe weinig vorm is gegeven. Afnemers willen graag meer houvast dan alleen een verklaring van de producent. Wij zien een ontwikkeling dat naast het CE-merk, het oordeel van deskundigen gevraagd worden over gebruik van producten in specifieke processen en toepassingen. Ook zien we dat er steeds meer gevraagd wordt naar FPC-certificering. Door de inwerkingtreding van de Europese  Bouwproducten verordening (CPR) is er onduidelijkheid ontstaan over toegestaan gebruik van certificatiemerken.
Daarbij wordt onder andere gekeken naar toepassing van de juiste controles en frequenties. FPC-certificatie heeft daarmee een toegevoegde waarde voor afnemers die extra zekerheden vragen.

• Het KOMO-keurmerk. Dit merk wordt gebruikt voor civieltechnische kwaliteit van granulaat en heeft geen betrekking op Europese eisen of het Besluit bodemkwaliteit. Van oudsher heeft het KOMO-keurmerk een bewezen waarde in de markt. Het KOMO-keurmerk is onder andere verbonden aan de BRL 2506, waarop controle plaatsvindt door Certificatie Instellingen.
Het KOMO-keurmerk kan gelden voor recyclinggranulaten in de wegenbouw en in de betonbouw.
Vanwege het grote aantal keurmerken en het aantal verschillende producten is het niet eenvoudig om overzicht te houden.

Downloaden van de certificaten CE-Markering en de NLBSB verklaringen.

SGS logo usage guidelines for recycling material

SGS logo usage guidelines for recycling material

 

©2016 Twee "R" Recycling Groep B.V.   |   Sitemap   |   INLOGGEN   |   Disclaimer   |   Website gemaakt door Webton