Disclaimer

Door deze website te bezoeken en gebruik te maken van de informatie die wij op deze website bieden, gaat u akkoord met toepasselijkheid van deze Disclaimer.
Informatie en aansprakelijkheid
De informatie is alleen bedoeld voor algemene doeleinden en is geen advies. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, staat Twee “R” Recycling Groep BV en haar dochters niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Wij kunnen de informatie, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde wijzigen. Twee “R” Recycling Groep BV en haar dochters hebben het recht de informatie op deze website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.
Twee “R” Recycling Groep BV en haar dochters zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website. Daaronder valt ook schade als gevolg van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie. Twee “R” Recycling Groep BV en haar dochters zijn verder niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website.
Eigendomsrechten
Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website bij Twee “R” Recycling Groep BV en haar dochters. Bezoekers mogen de website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik. Dit is toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Twee “R” Recycling Groep BV en haar dochters. Bijvoorbeeld door deze Informatie te printen of op te slaan.
Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van Puinrecycling.nl in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van puinrecycling.nl en enige andere internetpagina is zonder toestemming van Twee “R” Recycling Groep en haar dochters niet toegestaan.

Privacy
Puinrecycling.nl respecteert uw privacy zeer en zal toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met onze sitebezoekers zo veilig mogelijk gebeurt.

Nietigheid
Als deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan blijft het overblijvende gedeelte wel van kracht.

Toepasselijk Recht.
Deze website en disclaimer zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.

 


 

 

 

PRIVCACYBELEID VAN TWEE R RECYCLING GROEP BV

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Twee “R”Recycling Groep BV en haar dochters (hierna: Twee R ) verwerkt van haar klanten, personeel of andere geïnteresseerden.

Indien je Klant, Personeel of andere geïnteresseerden wordt van Twee R, of om een andere reden persoonsgegevens aan Twee R verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Twee R, Welbergweg 71, 7556 PE Hengelo, 074 255 80 10 De functionaris is bereikbaar via [info@puinrecycling.nl]

2. Welke gegevens verwerkt Twee R en voor welk doel
2.1       In het kader van jouw gegevens worden de volgende persoons of bedrijfsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts
2.2       Twee R verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoons of bedrijfsgegevens voor de volgende             doeleinden:
a)         je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over en weer.            Je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van             facturatie en informatie over diensten en activiteiten van Twee R;
c)         je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bestellingen, afgenomen  diensten af te wikkelen.

E-mail berichtgeving (opt-out):

Twee R gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie van Twee R Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing of een melding aan info@puinrecycling.nl.

 

  1. Bewaartermijnen

Twee R verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van de samenwerking tot maximaal drie jaar na afloop van de samenwerking. Aansluitend  worden de bedrijfsgegevens vernietigd, zover dit digitaal mogelijk is.

 

  1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Twee R passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de bedrijfsgegevens kan Twee R gebruik maken van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

  1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je bedrijf of persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de administratie. info@puinrecycling.nl

5.2     Indien je klachten hebt over de wijze waarop Twee R je gegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.3     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie Info@puinrecycling.nl

 

  1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

 

©2016 Twee "R" Recycling Groep B.V.   |   Sitemap   |   INLOGGEN   |   Disclaimer   |   Website gemaakt door Webton