Green Deal Duurzaam GWW

 

Met een Green Deal spreken de ondertekenaars af langdurig samen te werken aan duurzaamheid. Mede hierdoor nog meer de circulaire economie te bevorderen.  Maar natuurlijk ook om de  klimaatdoelstellingen van Nederland te behalen.

 

Niet alleen Ministerie van I en M, maar ook ministeries van Economische Zaken en Wonen en Rijksdienst ondertekend kunnen Green Deals onderteken. Meestal gaat het om de overheden en het bedrijfsleven die deze Green Deals ondertekenen met de intentie om beter voor het milieu te gaan zorgen.

Betere producten maken gaat alleen samen met de hele keten.

De meeste milieu-impact van de producten worden door de keten veroorzaakt.

Daar liggen dan ook grote kansen om de duurzaamheid van de producten te

verbeteren. Zo hebben ook vele gemeentes en bedrijven bij elkaar gezeten hoe zij een Green Deal met betrekking op beton konden maken. Op 17 januari 2017  hebben meer dan 60 partijen en Netwerk Betonketen de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 tijdens de opening van InfraTech ondertekend. Deze Green Deal heeft de ambitie om in 2020 een duurzaamheid te zijn van spoor- , grond-, water- en wegenbouw -projecten.

 

circulaire eco

Algemene overwegingen GREEN DEAL Nederland hotspot voor Circulaire

►Om onze welvaart ook voor toekomstige generaties te behouden is het nodig om het concurrentievermogen van onze economie te versterken en tegelijkertijd de belasting van het milieu en de afhankelijkheid van fossiele energie en schaarse grondstoffen te verminderen.

►Creativiteit, ondernemerschap en innovatie zijn essentieel om deze omslag naar groene groei mogelijk te maken. Bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties nemen volop concrete initiatieven voor vergroening van economie en samenleving. Met de Green Deal Aanpak wil het kabinet deze dynamiek in de samenleving op groene groei optimaal benutten.

►Green Deals bieden bedrijven, burgers en organisaties een laagdrempelige mogelijkheid om samen met de overheid te werken aan groene groei. Initiatieven uit de samenleving staan daarbij aan de basis. Daar waar deze tegen belemmeringen aanlopen die volgens initiatiefnemers kunnen worden aangepakt op rijksniveau, wil het kabinet zich inzetten deze weg te nemen of op te lossen om zo deze initiatieven te faciliteren en te versnellen. In een Green Deal leggen partijen hierover concrete afspraken schriftelijk vast.

► resultaten van een Green Deal kunnen gebruikt worden bij andere, vergelijkbare projecten, waardoor er navolging kan plaatsvinden en de reikwijdte van een Green Deal kan worden vergroot zonder dat daar specifieke ondersteuning vanuit de Rijksoverheid tegenover staat.

Zo is Netwerk Betonketen ook met een Green Deal begonnen.

Het Netwerk Betonketen streeft naar duurzaam beton in bouw- en bestratingsprojecten door het reduceren van CO2 en het inzetten op circulair beton in een circulaire economie. Ongeveer 85 organisaties (gemeenten, provincies, aannemers, betonleveranciers en recyclingbedrijven) zijn lid van de Betonketen en ondersteunen de doelstellingen. Kijk voor meer informatie op www.betonketen.nl

 

EIS DUURZAAM BETON ELEMENTENVERHARDINGEN PER 2016

01

►Duurzaam beton dient te bestaan uit secundaire toeslagmateriaal. ►De minimale eis voor secundair toeslagmateriaal is 15% (v/v). ►Het secundaire toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn voorzien van CE-markering op basis van de NEN-EN 12620.

02

►Duurzaam beton dient een MKI-waarde te hebben. ►De maximale eis voor de MKI-waarde is € 25 per m3. ►De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn volgens de SBK Bepalingsmethode Gebouwen en GWW-werken.

In 7 stappen naar een duurzaam beton.

Stap 1  

De kennis vergroten om duurzaam beton te maken voor de circulaire economie. Duurzame bindmiddelen ipv cement welke ook tot de Recyclingmogelijkheden behoren. Cement produceert zeer veel CO2.

Stap 2  

Duurzaamheidsambitie bepalen van de Secundaire grondstoffen / granulaten. Hoeveelheid MKI/CO2 reductie.  Verwijderen van beton zoals in de SHIB beschreven is. Dit kan dan weer worden uitgedrukt in MKI-waarde / CO2 emissies en de mate van circulariteit.

tap 3  

Inschrijvingsdocument opstellen, standaard teksten moederbestek. Gunningscriteria   (EMVI of eis) Bij een uitvraag zonder EMVI kunnen de verschillende eisen ook worden opgenomen in basis bestekeisen (moederbestek).

Stap 4  

Markt consulteren. Werkwijze BRL, LCA verklaring CO2, MKI, secundaire grondstoffen. Alvorens de aanbesteding formeel te starten kan, afhankelijk van de ambitie, een marktconsultatie uitgevoerd worden. De betonleveranciers kunnen de milieuprestaties aantonen met behulp van een door het Netwerk Betonketen ter beschikking gestelde LCA-toon (EcoChain).

Stap 5  

Start van de aanbesteding. Opstellen van nota van inlichtingen of Vragenformulier.

Stap 6  

controleren van de uitvoering. Aantoonbaar voldoen aan de duurzaamheidbepalingen.

Stap 7  

evalueren, verbeteren, monitoren en dan natuurlijk de Duurzaamheidsambitie aanpassen?

Terug naar overzicht
©2016 Twee "R" Recycling Groep B.V.   |   Sitemap   |   INLOGGEN   |   Disclaimer   |   Website gemaakt door Webton